Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

 

Avrupa Birliği Dijital Tek Pazarda Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Yönergesinden Sonra İnternet Hizmet Sağlayıcılarının Telif ve Marka Hakkı İhlallerinde Sorumluluk Farklılıkları & Türkiye’deki Durum (Dr. Zeynep Yasaman)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, Ankara 2020, Yetkin Yayınları, s.271-314.

 

Due Diligence Sürecinde Fikri Haklar (Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin)
Prof. Dr. Sabih ARKAN’a Armağan, İstanbul 2018, On İki Levha Yayıncılık, s.1431-1465.

 

Copyright in Turkish Jurisdiction (Prof. Dr. Hamdi Yasaman / Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Getting the Deal Through, Law Business Research Ltd., UK 2013, s.131-135.

 

La santé et la Propriété Intellectuelle (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Le droit de la santé: aspects nouveaux, Collection “Travaux de l’Association Henri Capitant”, Mai 2012, s.667-682.

 

Mimari Proje ve Mimari Eserler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, İstanbul 2011, On İki Levha Yayıncılık, s.559-572.

 

Fikir ve Sanat Eserlerinde İyiniyet ve Dürüstlük Kuralı (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
YASAMAN, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku – Fikir ve Sanat Eserleri, Endüstriyel Tasarımlar, Patentler ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.3-14.

 

Fikri Haklarda Tazminat ile İlgili Bazı Sorunlar (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, Ed. Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, İstanbul 2002, s.805-819. 

Sınai Mülkiyet Hukuku

 

Yabancıların Sınai Mülkiyet Hakları ile İlgili Türkiye’de Dava Açmaları Halinde Teminat Yatırılması Sorunu (Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2020, Cilt 10, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, Ankara 2021, Yetkin Yayınları, s.611-632.

 

Marka ile Alan Adını Oluşturan İbare Üzerinde Hak Sahipliğinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (Dr. Zeynep Yasaman)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2020, Cilt 10, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, Ankara 2021, Yetkin Yayınları, s.539-589.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Yargıtay Kararları Işığında Slogan Markalarının Tescilinde Dikkate Alınan Kriterler (Av. Biran Merve Süren)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2020, Cilt 10, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, Ankara 2021, Yetkin Yayınları, s.423-470.

 

Tanınmış Markadan Haksız Yararlanılması Halinde Avrupa Birliği Adalet Divanının Tespit Ettiği Kriterler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Prof. Dr. Galip Samet Akman’a Armağan, İstanbul 2020, Filiz Kitabevi, s.873-817. 

 

Alan Adı İhlalleri ve Alternatif Çözüm Yolları (Prof. Dr. Hamdi Yasaman / Dr. Zeynep Yasaman)
Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu’na Armağan, İstanbul 2020, Filiz Kitabevi, s.1851-1907.

 

Sınai Mülkiyet Haklarından Doğan Hukuk Davaları (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Türkiye Adalet Akademisi, Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 2020, s.309-330.

 

Fikri Mülkiyet Haklarının İnternet Ortamında Korunması (Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin)
Türkiye Adalet Akademisi, Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 2020, s.463-528.

 

Kullanma Niyeti Olmaksızın Markanın Kötüniyetli Olarak Tescili ve Hükümsüzlüğü  (Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, Ankara 2020, Yetkin Yayınları, s.345-377.

 

Ticari Vekil veya Temsilcinin Markayı Kendi Adına Tesciline Karşı Gerçek Marka Hakkı Sahibinin Başvuru Şartları (Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin)
Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C.8, S.32, Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan, C.1, 2019, Legal Yayıncılık, s.1177-1216.

 

Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Açısından İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka İhlallerinde “Ticaret Alanında Kullanım” ile “Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanım” Şartları (Dr. Zeynep Yasaman)
Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C.8, S.32, Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan, C.2, 2019, Legal Yayıncılık, s.1903-1932.

 

Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Bakımından İnternet Yer Sağlayıcılarının Marka İhlalleri Kapsamında Sorumlulukları (Dr. Zeynep Yasaman)
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, C. 27, S. 2, 2019, s.263-291.

 

Perakendecilik Hizmet Sınıfı (35.05. Sınıf) ile Ürün Sınıfı Arasındaki İlişkilerin Marka Hukukundaki Etkisi (Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVII, S.1, İstanbul 2018, s.335-385.

 

Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 07 – 10 Mart 2017, Ed. Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Aralık 2017, s.125-172.

 

AdWords Reklamlarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının veya Benzerinin “Anahtar Sözcük” Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder mi? AB Adalet Divanı Kararları Işığında Tecavüz Kriterleri (Zeynep Yasaman)
Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, On İki Levha Yayıncılık, s.791-830.

 

Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanan veya Kaybeden Markaların Koruma Kapsamı (Prof. Dr. Hamdi Yasaman / Zeynep Yasaman)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2014, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, İstanbul 2016, Yetkin Yayınları, s.393-412.

 

Avrupa Patent Ofisinde Yürütülen İtiraz Sürecini Bekletici Mesele Yapmayıp Patenti Hükümsüz Kılan Türk Mahkemesi Kararı ve Konuya İlişkin Görüşler (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2014, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, İstanbul 2016, Yetkin Yayınları, s.465-480.

 

Patent Davalarında İhtiyati Tedbirler (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, İstanbul 2015, Yetkin Yayınları, s.519-560.

 

“Atatürk” Markasının Hükümsüzlüğü ile İlgili AB Adalet Divanı Kararı Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım – Aralık 2014, Sayı:115, s.341-358.

 

Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Hükümsüzlüğü ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları Sempozyumu – İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 13-14 Ekim 2014.

 

Jenerik İlaç ve Jenerik İlaç Ruhsat Başvurusunun Patente Tecavüz Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIII, S.2, İstanbul 2014, s.1155-1176.

 

Markanın Kullanılmasında Kısıtlamalar (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul Barosu Yayınları, Şubat 2014, s.78-98.

 

İlaç Markalarında İltibas (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul Barosu Yayınları, Şubat 2014, s.39-66. 

 

Markaların Devri (Prof. Dr. Hamdi Yasaman / Zeynep Yasaman)
Ersin Çamoğlu’na Armağan, 2013 İstanbul, Vedat Kitapçılık; YASAMAN, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları V, 2016 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.29-46.

 

Licensing in Turkish Jurisdiction (Prof. Dr. Hamdi Yasaman / Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Getting the Deal Through, Law Business Research Ltd., UK 2013, s.158-163.

 

Patents in Turkish Jurisdiction (Prof. Dr. Hamdi Yasaman / Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Getting the Deal Through, Law Business Research Ltd., UK 2012, s. 226-231.

 

Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a Armağan, C.IX, S.2, Yıl:2012, s.75-100. 

 

Avrupa Patent Ofisi Nezdindeki İtiraz Prosedürü ile Paralel Olarak Yürütülen Hükümsüzlük Davası ve Bekletici Mesele Sorunu (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, İstanbul 2012, Yetkin Yayınları, s.425-476.

 

Yeni Doz Rejimlerinde Kullanılan İlaçların Patente Konu Olması ve Korunması (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, İstanbul 2011, Yetkin Yayınları, s.588-623.

 

Markaların Hükümsüzlüğü Davalarında Dava Açma Süresi (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Köksal Bayraktar’a Armağan, 2009/1, İstanbul 2010, s.389-395.

 

Patent Hukukunda Ticari Sırların Korunması (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, Ed. Prof. Dr. Tekin Memiş, İstanbul 2009, On İki Levha Yayıncılık, s.367-387.

 

Marka Hukukunda Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri ve Bazı Sorunlar (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
YASAMAN, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları III, 2008 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.3-20

 

Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
YASAMAN, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları III, 2008 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.31-45.

 

Tanınmış Markaların Tespiti (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonunun 14 Nisan 2007 Tarihli “Sınaî Haklarda Güncel Sorunlar” Sempozyumunda Sunulan Tebliğ; YASAMAN, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları III, 2008 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.21-30. 

 

Marka Olabilecek İşaretler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İstanbul Ticaret Üniversitesi 05.05.2005 Tarihli “Marka Hukuku’nun Güncel Sorunları” Adlı Konferans Çerçevesinde Sunulan Tebliğ; YASAMAN, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II, 2005 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.3-12.

 

Tanınmış Markalar (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IV, S.1, İstanbul 2005, s.209-222.

 

Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD’nin Kararı Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, S.2, İstanbul 2002, s.151-158. 

 

Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, C.I, S.1, İstanbul 2002, s.300-309.

 

Note sur Un Arrêt Concernant la Radiation d’une Marque Enregistrée Initialement par une Autre Personne (Fülürya Yusufoğlu)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, S.2,Temmuz 2002, s.447-452.

 

Tanınmış Markalar (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978; YASAMAN, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2003 İstanbul, Beta Yayınları, s.3-18.

 

Sınaî Model ve Resimler (Dr. Hamdi Yasaman)
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXII, Sayı 2-3, 1984, s.93-98.

 

Hizmet Markaları (Hamdi Yasaman)
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. VIII, S.1, 1975, s.73-93.