Ticaret ve Şirketler Hukuku

Eleştiri Hakkı Işığında Rakip Olmayanların Beyanlarının Haksız Rekabet Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’a Armağan, İstanbul 2017, On İki Levha Yayıncılık, s.831-862.

 

Denkleştirme Talebinin Kıyasen Uygulanması için Gereken Kıyas Şartları Işığında Tekel Hakkı Vermeyen Sürekli Sözleşme İlişkilerine Uygulanması Sorunu (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XI, S.137-138, Ocak-Şubat 2016, s.159-188.

 

Poliçede Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talep Hakkı (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIV, S.1, İstanbul 2015, s.123-160.

 

Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılabilecek Sorumluluk Davaları (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Saygı Sempozyumu, C.XXII, S.2, İstanbul 2013, s.97-112.

 

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet ile İlgili Getirdiği Yenilikler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, 25-26 Kasım 2011, Kadir Has Üniversitesi Yayınları 2012, s.33-44.

 

Yeni Ticaret Kanununda Ticaret Sicili ile İlgili Getirilen Yeni Düzenlemeler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, Sayı 1, Kasım 2011, s.7-12.

 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Hâkimin Genişleyen Rolü (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXV, Sayı 4, Yıl 2009 (Reha Poroy Anısına Armağan), s.73-94.

 

Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Kapsamı (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, Vedat Kitapçılık, s. 1-82.

 

Haksız Rekabetin Oluşmasının Şartlarından Biri Olarak Haksız Rekabet Oluşturan Fiilin Türkiye’de Sonuç Doğurması (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, Vedat Kitapçılık, s.83 – 113.

 

Türk ve İsviçre Hukuklarında Karşılaştırmalı Reklamlar (Dr. Fülürya Yusufoğlu)

İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, Vedat Kitapçılık, s. 115-160.

 

Seçici Dağıtım Zincirinin ve Tek Satıcılığın Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması Sorunu (Dr. Fülürya Yusufoğlu)
İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, Vedat Kitapçılık, s.161-196.

 

Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, Vedat Kitapçılık, s. 713-734.

 

Anonim Ortaklıkta Tasfiyeden Dönme (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, Vedat Kitapçılık, s. 735-747.

 

Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.47-50.

 

Anonim Ortaklıkların Birleşme ve Bölünmesi (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.51-67.

 

AET İçinde Anonim Ortaklıkların Birleşmesine İlişkin Üçüncü Yönerge Teklifi (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXX; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.35-42.

 

Anonim Ortaklıkların Birleşmesinde Sermaye Artırımı Sorunu (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXVII; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.27-34.

 

Esas Sermaye Artımında Eşitlik İlkesi (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXII (Prof. Dr. Robert PATRY, çev: Prof. Dr. Hamdi YASAMAN); YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.3-8.

 

İsviçre Federal Mahkemesinin Anonim Ortaklıklara İlişkin 19 Ekim Tarihli Kararı – ATF 102 II 353 vd. – Anonim Ortaklık Esas Sermayesinin Fiktif Olarak Ödenmesi (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXIV; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.9-18.

 

Nev’i Değiştirmede Usul (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXXVI; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.43-46.

 

Ortaklıkların Nev’i Değiştirilmesi ile İlgili Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin Kararı Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Hamdi Yasaman)
İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXVI; YASAMAN, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2006 İstanbul, Vedat Kitapçılık, s.19-26.