KVKK Aydınlatma Metni

Yasaman Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklığı gerçekleştirdiğimiz tüm kurum ve kuruluşların kişisel verilerine önem veriyor ve bunların güvenliği için özen gösteriyoruz. İş bu Aydınlatma Metni, Yasaman Hukuk Bürosu’nun faaliyetleri kapsamında elde ettiği kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel veriler, ancak KVKK ve diğer ilgili mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilmektedir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; kişisel verilerin işlenmesi de, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızası ile mümkündür. KVKK m.5/2 uyarınca, kişisel verilerin veri sahibinin açık rızası olmaksızın Yasaman Hukuk Bürosu tarafından işlenmesi şu hallerde mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisi ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Yasaman Hukuk Bürosu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yasaman Hukuk Bürosu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı ise ilgili kişilerin açık rızası ile mümkündür. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin olmayan kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir (KVKK m.6/1-2-3).

 

Bu bağlamda, Yasaman Hukuk Bürosu olarak hukuka uygun olarak kişisel verileriniz işlemeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel verileriniz, Yasaman Hukuk Bürosu tarafından www.yasaman.av.tr alan adlı internet sitesinden abone olunan yayın ve içeriklerin gönderilmesi, yeni çıkan yayınlarımız, yazılarımız, gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında size haber verilmesi, soru ve taleplerinizin değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir. Bunların yanı sıra, kişisel verileriniz yukarıda yer verilen KVKK m.5/2’de düzenlenen hallerden biri halinde de işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak, kişisel verilerin, KVKK m. 5/2 ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla m. 6/3’de belirtilen şartların birinin varlığı halinde ilgili kişinin rızası alınmaksızın aktarılabilmesi mümkündür.

Kişisel verileriniz Yasaman Hukuk Bürosu tarafından, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 8 ve 9. maddeleri kapsamında mevzuata uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yasaman Hukuk Bürosu olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle KVKK m.5 çerçevesinde toplanmaktadır.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahipleri, KVKK m.11 kapsamında Yasaman Hukuk Bürosu’na başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki hakları kullanabilir;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK m.7 çerçevesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m.5 uyarınca, veri sahiplerinin yukarıda belirtilen hakların kullanılması için taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından Yasaman Hukuk Bürosu’na daha önce bildirilen ve Yasaman Hukuk Bürosu’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Yasaman Hukuk Bürosu’nun elektronik posta adresi olan info@yasaman.av.trye veya posta adresi Kuruçeşme Caddesi No:57/4 Beşiktaş, İstanbul/ Türkiye adresine iletir.

 

Veri sahiplerinin başvurularında; adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.